Latin Verbs


valeô, valêre, valuî, valitûrus

 present indicative    active singular       active plural   
valeôvalêmus
valêsvalêtis
valetvalent
 imperfect indicative 
valêbamvalêbâmus
valêbâsvalêbâtis
valêbatvalêbant
 future indicative
valêbôvalêbimus
valêbisvalêbitis
valebitvalêbunt
 perfect indicative
valuîvaluimus
valuistîvaluistis
valuitvaluêrunt (-re)
 pluperfect indicative 
valueramvaluerâmus
valuerâsvaluerâtis
valueratvaluerant
  future perf. indic. 
valuerôvaluerimus
valuerisvalueritis
valueritvaluerint
 present subjunctive 
valeamvaleâmus
valeâsvaleâtis
valeatvaleant
 imperfect subjunctive 
valêremvalêrêmus
valêrêsvalêrêtis
valêretvalêrent
 perfect subjunctive
valuerimvaluerimus
valuerisvalueritis
valueritvaluerint
 pluperfect subjunctive 
valuissemvaluissêmus
valuissêsvaluissêtis
valuissetvaluissent
 imperative
        2valêvalête
        2, 3valêtovalêtôte
 infinitive 
        presentvalêre
        perfectvaluisse
        futurevalitûrus* esse
 participle    active   
        presentvalêns (-tis)
        perfect
        futurevalitûrus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: valendî, -ô, um, -ô